STD 6 SCIENCE

 STANDARD:6 SCIENCE

ONLINE QUIZએકમ : 1 ખોરાક : ક્યાંથી મળે ?


એકમ : 2 આહારના ઘટકો


એકમ :3 રેસાથી કાપડ સુધી


એકમ : 4  વસ્તુઓના જૂથ બનાવવા

એકમ : 5  પદાર્થોનું અલગીકરણ

👉 ભાગ : 1 ક્વિઝ

👉 ભાગ : 2 ક્વિઝ

👉 ભાગ : 3 ક્વિઝ

👉 ભાગ : 4 ક્વિઝ


👉 પ્રકરણ 1 થી 5 સંયુક્ત ક્વિઝ 

 

એકમ : 6 આપણી  આસપાસ થતાં ફેરફારો


👉  ભાગ : 2 ક્વિઝ


 એકમ : 7 વનસ્પતિની જાણકારી મેળવવીએ


👉 ભાગ : 1 ક્વિઝ

👉 ભાગ : 2 ક્વિઝ 

👉 ભાગ : 3 ક્વિઝ

👉 ભાગ : 4 ક્વિઝ

 


Post a Comment

close