STANDARD 6 SS

 STANDARD : 6 SOCIAL SCIENCE 

ONLINE QUIZ

એકમ : 1 ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ


એકમ : 2 આદિમાનવથી સ્થાયી જીવનની સફર


એકમ :3 પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો 


એકમ : 9  આપણું  ઘર પૃથ્વી


એકમ : 4 ભારતની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થા

👉ભાગ : 2  ક્વિઝ


એકમ : 10 પૃથ્વીના આવરણો
 

👉ભાગ : 2  ક્વિઝ


એકમ :14 વિવિધતામાં  એકતા

👉ભાગ : 2  ક્વિઝ 

👉ભાગ : 3  ક્વિઝ 

👉ભાગ : 4  ક્વિઝ 

👉ભાગ : 6  ક્વિઝ 


Post a Comment

close