STANDARD 4 EVS (PARYAVARAN)

 STANDARD : 4 EVS (PARYAVARAN)

ધોરણ : 4 પર્યાવરણ 

જેતે પ્રકરણ પર કિલક કરતાં મળશે તે પ્રકરણની ઓનલાઇન ટેસ્ટ 

એકમ : 1  રોજ નિશાળે જઈએ.. 


એકમ : 2  કાન થી કાન


એકમ :3 નંદુ સાથે એક દિવસ


એકમ : 4  અમૃતાની વાર્તા


એકમ : 5 અનીતા એન મધમાખીઓ


એકમ : 6 રીયાની મુસાફરી


એકમ : ૭ રિયાની ટ્રેન મોડી પડી


એકમ : ૮ રિયા પહોંચી મામાને ઘરે 


એકમ : ૯ બદલાતા કુટુંબો 


એકમ : ૧૦ કબડ્ડી .. કબડ્ડી .. કબડ્ડી 


એકમ : ૧૧ વાડીમાં 
Post a Comment

close